در انبار موجود نمی باشد
 90,000,000 120,000,000
 200,000,000 245,000,000
 100,000,000 142,000,000
 125,000,000 158,000,000