169,000,000 219,000,000
در انبار موجود نمی باشد
 76,000,000 111,000,000
 259,000,000 314,000,000
در انبار موجود نمی باشد
 225,000,000 265,000,000
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
 205,000,000 269,000,000
در انبار موجود نمی باشد
 60,000,000 86,000,000
در انبار موجود نمی باشد