157,000,000 192,000,000
در انبار موجود نمی باشد
 125,000,000 162,000,000
در انبار موجود نمی باشد
 60,000,000 86,000,000
در انبار موجود نمی باشد
 140,000,000 176,500,000