ابزار های برقی

شلنگ تلفنی دامار

 1,400,000 2,000,000

ابزار های برقی

سه راهه دامار مدل DMSMYPTFA

 900,000 1,100,000