ابزار های برقی

پیچ دستی استوار

 1,350,000 1,800,000
 154,000,000 192,000,000