157,000,000 192,000,000
 125,000,000 162,000,000
 120,000,000 155,000,000
در انبار موجود نمی باشد
-8%
 1,100,000 1,850,000
در انبار موجود نمی باشد
 60,000,000 86,000,000